Tai Gogledd Cymru – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau

I fod ein Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau nesaf byddwch yn gyfrifydd cymwys wedi cael profiad eang o heriau cyllidol a chyda ddiddordeb mewn meysydd arbenigol fel rheoli trysorlys. Bydd eich meddwl strategol yn cyd-fynd â’ch ffordd bragmataidd o weithio, yn eich galluogi i weithio yn effeithiol gyflym ac i gyflawni yn y rôl.

Location(s): Llandudno
Job Type: Parhaol
Closing date: September 10 2018
Salary: £85,000

Ynglŷn â’r swydd

Bydd eich capasiti personol i gael y gorau allan o bortffolio cymysg, sy’n cynnwys Cyllid, AD, TGCh, rheoli cytundebau, ac elfennau o lywodraethiant yn sicrhau eich bod yn sefyll allan fel ymgeisydd sydd am ddringo. Bydd eich ymrwymiad i dwf proffesiynol yn fodel rôl i’r rhai y byddwch yn eu harwain ac yn sicrhau bod diwylliant o welliant parhaus yn norm.

P’un ai os yw hon yn swydd Cyfarwyddwr gyntaf i chi, neu os ydych wedi eich profi eisoes ar y lefel hon – mae eich uchelgais i sicrhau canlyniadau cadarnhaol a pherfformiad uchel yn fwy pwysig. Byddwch yn deall gwerth arwain gyda deallusrwydd  emosiynol ac yn cael eich denu at y rôl hon oherwydd ein gwerthoedd ni, ein tîm ymroddgar a’n pwrpas cymdeithasol sydd mor bwysig i bob dim a wnawn.

Cyswllt allweddol

Os ydych yn chwilfrydig ac yn awyddus i ddysgu mwy, cewch fynediad at fanylion llawn y rôl a’n proffil ni fel sefydliad trwy’r pecyn ymgeisio yn https://www.campbelltickell.com/jobs. Am sgwrs anffurfiol gyda’n hymgynghorwyr recriwtio, Campbell Tickell, cysylltwch gyda’u hymgynghorydd arweiniol Mark Glinwood ar 07944-411484.

Key dates

Dyddiad cau Cyfweliadau Cam 1 Cyfweliadau Cam 2
10 Medi 2018 am 12 hanner dydd Dydd Mawrth 18 Medi 2018 Dydd Gwener 28 Medi 2018

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch ac adolygwch y pecyn recriwtio a’r dogfennau ategol isod:

Anfonwch CV gyfredol a datganiad cefnogol, gan fanylu ar sut rydych chi’n cyfarfod â’r meini prawf ar gyfer y swydd hon gan ddefnyddio’r fanyleb bersonol ynghyd â’ch ffurflen datganiad wedi’i chwblhau. Rydym yn eich cynghori na ddylai eich datganiad cefnogol fod yn fwy na 3 tudalen o hyd ac na ddylai eich CV fod yn fwy na 3 tudalen. Rhaid i’ch CV gynnwys dyddiadau a weithiwyd a disgrifiad byr o’ch cyfrifoldebau allweddol ar gyfer pob swydd gan gynnwys gwaith ymgynghorol/prosiect.·

Ar ôl ei gwblhau, anfonwch eich cais ar ffurf MS Word mewn e-bost at nwha@campbelltickell.com 

Pwysig

Gwnewch yn siŵr ein bod yn derbyn eich cais mewn da bryd. Os na chewch gadarnhad ein bod wedi ei dderbyn o fewn 24 awr i’w anfon, ffoniwch ni ar 020 3434 0990. Er mwyn osgoi i’ch cais rhag cael ei drin fel sbam, defnyddiwch gyfeiriad e-bost diogel ar gyfer anfon eich cais, a chyfeiriwch at y swydd a’r sefydliad yn y pennawd.

Our Team

Contact Campbell Tickell’s specialist recruitment team