Cartrefi Cymoedd Merthyr – Prif Weithredwr

 

Mae a wnelo Cartrefi Cymoedd Merthyr â phobl, cymunedau a darparu gwasanaethau fforddiadwy o ansawdd uchel. Mae ein hathroniaeth yn cael ei hadlewyrchu yn y ffordd yr ydym yn rhedeg ein sefydliad, ac rydym yn falch o ddweud mai hon yw cymdeithas tai gydfuddiannol tenantiaid a staff gyntaf Cymru. Mae egwyddorion cydfuddiannaeth yn arwain yr hyn a wnawn, o fod yn gyflogwr cyflog byw a landlord rhent byw, i’r gynrychiolaeth gymysg sydd gennym o fewn ein strwythur llywodraethu sydd wedi’i ddylunio’n unigryw. Fel buddsoddwr allweddol sy’n cefnogi a thrawsnewid ein cymuned, rydym yn frwdfrydig dros yr hyn a wnawn. Rydym yn sefydliad llwyddiannus gyda gwasanaethau tai gwych; mae ein cyllid yn gadarn a chredwn mewn bod yn effeithlon.

Location(s): Merthyr Tudful
Job Type: Parhaol
Closing date: October 22 2018
Salary: £110,000

Ynglŷn â’r swydd

Bydd y pwysigrwydd a roddwn ar y model cydfuddiannaeth yn cael ei adlewyrchu yn ein dewis o

Brif Weithredwr newydd. Byddwch yn gydweithredol, yn canolbwyntio ar y gymuned, yn gwerthfawrogi treftadaeth ac yn frwdfrydig dros greu lleoedd sydd hyd yn oed yn well i genedlaethau i ddod. Byddwch nid yn unig yn credu mewn cydfuddiannaeth, ond yn hyderus bod gennych y cyfuniad cywir o ddoniau i wireddu ein huchelgeisiau. Wrth wneud hynny, byddwch yn gyfforddus yn arfer arbenigedd busnes ar gyfer rheoli risg; buddsoddi; sicrhau gwerth am arian; a rheoleiddio mewn ffordd sy’n cyd-fynd â menter gymdeithasol flaengar.

Os ydych yn dod o gefndir sy’n adlewyrchu’r gwerthoedd sy’n ganolog i’n ffordd o weithio, byddem yn falch o glywed gennych.

Cyswllt allweddol

Am drafodaeth anffurfiol a chyfrinachol cysylltwch â’n hymgynghorwyr recriwtio Campbell Tickell – Mark Glinwood ar 07944 411484. Y dyddiad cau ar gyfer gwneud cais yw dydd Llun 22 Hydref 2018 am hanner dydd.

Dyddiadau Pwysig

Dyddiad cau Cyfweliadau cyntaf Cyfweliadau        olaf
dydd Llun 22 Hydref 2018 am hanner dydd dydd Iau 8 Tachwedd 2018 dydd Mercher 14 Tachwedd 2018

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch ac adolygwch y pecyn recriwtio a’r dogfennau ategol isod:

Anfonwch CV gyfredol a datganiad cefnogol, gan fanylu ar sut rydych chi’n cyfarfod â’r meini prawf ar gyfer y swydd hon gan ddefnyddio’r fanyleb bersonol ynghyd â’ch ffurflen datganiad wedi’i chwblhau. Rydym yn eich cynghori na ddylai eich datganiad cefnogol fod yn fwy na 3 tudalen o hyd ac na ddylai eich CV fod yn fwy na 3 tudalen. Rhaid i’ch CV gynnwys dyddiadau a weithiwyd a disgrifiad byr o’ch cyfrifoldebau allweddol ar gyfer pob swydd gan gynnwys gwaith ymgynghorol/prosiect.·

Ar ôl ei gwblhau, anfonwch eich cais ar ffurf MS Word mewn e-bost at: merth@campbelltickell.com

Pwysig

Gwnewch yn siŵr ein bod yn derbyn eich cais mewn da bryd. Os na chewch gadarnhad ein bod wedi ei dderbyn o fewn 24 awr i’w anfon, ffoniwch ni ar 020 3434 0990. Er mwyn osgoi i’ch cais rhag cael ei drin fel sbam, defnyddiwch gyfeiriad e-bost diogel ar gyfer anfon eich cais, a chyfeiriwch at y swydd a’r sefydliad yn y pennawd.

Our Team

Contact Campbell Tickell’s specialist recruitment team

News