Tai Gogledd Cymru – Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau

Sefydlwyd Tai Gogledd Cymru yn 1974, ac erbyn heddiw mae’n fenter gymdeithasol lwyddiannus sy’n darparu cartrefi a chyflenwi gwasanaethau i dros 2,500 o aelwydydd ar draws Gogledd Cymru.

Rydym yn cyflogi hyd at 250 o bobl ac rydym yn falch o arddangos ein hachrediad Buddsoddwyr mewn Pobl. Mae pob un o’n staff yn gweithio i gyfres o werthoedd sydd gyda’i gilydd yn crynhoi cymeriad y sefydliad.

Location(s): Gogledd Cymru
Job Type: Parhaol
Closing date: March 26 2018
Salary: Lefel cyflog o fewn amrediad £75 – £80k

Ynglŷn â’r swydd

I fod ein Cyfarwyddwr Cyllid ac Adnoddau nesaf byddwch yn gyfrifydd cymwys wedi cael profiad eang o heriau cyllidol a chyda ddiddordeb mewn meysydd arbenigol fel rheoli trysorlys. Bydd eich meddwl strategol yn cyd-fynd â’ch ffordd bragmataidd o weithio, yn eich galluogi i weithio yn effeithiol gyflym ac i gyflawni yn y rôl.

Bydd eich capasiti personol i gael y gorau allan o bortffolio cymysg, sy’n cynnwys Cyllid, AD, TGCh, rheoli cytundebau, ac elfennau o lywodraethiant yn sicrhau eich bod yn sefyll allan fel ymgeisydd sydd am ddringo. Bydd eich ymrwymiad i dwf proffesiynol yn fodel rôl i’r rhai y byddwch yn eu harwain ac yn sicrhau bod diwylliant o welliant parhaus yn norm.

P’un ai os yw hon yn swydd Cyfarwyddwr gyntaf i chi, neu os ydych wedi eich profi eisoes ar y lefel hon – mae eich uchelgais i sicrhau canlyniadau cadarnhaol a pherfformiad uchel yn fwy pwysig. Byddwch yn deall gwerth arwain gyda deallusrwydd  emosiynol ac yn cael eich denu at y rôl hon oherwydd ein gwerthoedd ni, ein tîm ymroddgar a’n pwrpas cymdeithasol sydd mor bwysig i bob dim a wnawn.

Cyswllt allweddol

Os ydych yn chwilfrydig ac yn awyddus i ddysgu mwy, cewch fynediad at fanylion llawn y rôl a’n proffil ni fel sefydliad trwy’r pecyn ymgeisio yn http://www.campbelltickell.com/jobs. Am sgwrs anffurfiol gyda’n hymgynghorwyr recriwtio, Campbell Tickell, cysylltwch gyda’u hymgynghorydd arweiniol Mark Glinwood ar 07944-411484.

Dyddiadau Allweddol

Dyddiad Cau Cyfweliadau Cam 1 Cyfweliadau Cam 2
 26 Mawrth 2018 Dydd Lau 19 Ebrill 2018 Dydd Gwener 27 Ebrill 2018

Sut i wneud cais

Lawrlwythwch ac adolygwch y pecyn recriwtio a’r dogfennau cysylltiedig isod:

Anfonwch CV gyfredol a datganiad cefnogol, sy’n nodi sut ydych yn cwrdd â’r meini prawf ar gyfer y swydd hon gan ddefnyddio’r fanyleb bersonol, ynghyd â’ch ffurflen datganiad wedi ei chwblhau. Rydym yn cynghori na ddylai eich datganiad cefnogol fod yn fwy na 2 dudalen o hyd ac na ddylai eich CV fod yn fwy na 3 tudalen. Dylai eich CV gynnwys dyddiadau a weithiwyd a disgrifiad byr o’ch cyfrifioldebau allweddol ym mhob swydd, gan gynnwys gwaith ymgynghorol/prosiect.

Ar ôl ei gwblhau dylech anfon eich cais ar ffurf MS Word mewn e-bost at nwha@cambpelltickell.com

Pwysig

Gwnewch yn siŵr ein bod yn derbyn eich cais mewn da bryd. Os nad ydych yn derbyn cadarnhad gennym ein bod wedi cael eich cais, ffoniwch ni ar 020 3434 0990 gan gyfeirio at y swydd a’r sefydliad yn y pennawd. Dylech ddefnyddio cyfeiriad e-bost diogel ar gyfer anfon eich cais er mwyn osgoi iddo gael ei drin fel spam.

Our Team

Contact Campbell Tickell’s specialist recruitment team